Library Christian Volbracht

A choice of the nicest, rarest and most important mycological works

STERBEECK, Franciscus van

Theatrum fungorum oft het tooneel der Campernoelien. Waer inne vertoont wort de gedaente, ken-teeckens, natuere, chrachten, voetsel, deught ende ondeught; mitsgaders het voorsichtigh schoonmaken ende bereyden van alderhande Fungien; en blijckteeckenen van de gene die vergiftighe gegeten hebben, met de gheneesmiddelen tot soodanigh ongeval dienende: beneffens eene naukeurighe beschrijvinghe vande Aerd-buylen, Papas, Tarratouffli, Artichiocken onder d'aerde, ende dierghelijcken ghewasschen. Waer by gehvoeght is een cort Tractaet vande hinderlijcke Cruyden van dit landt, als wilde Petercelie, ende andere, met de teghen middelen teghen soodanigh vergif. Alles met neerstighheyt, lanck-duerige ondervindinghe, ende ijverigh ondersoecken vande schriften der ervarenste cruyt-kenders vergaedert ende beschreven door Franciscus van Sterbeeck Priester. Verciert met veele belden van alle ghedaenten van Campernoelien ende andere Cruyden, dienende tot dit werck: alles naer het leven in coper ghesneden.

Antwerpen: by Ioseph Iacobs 1675

4o. 19,8 x 15,8 cm

(i-xxxviii), 1-396, (1-20)

36 mostly folded (19,8 x 29 cm) engraved plates

Rarissimum. The first comprehensive mushroom-book, with a small part on other plants. It is the first book on fungi with copper-plates. The nice etched title is by E. v an Ordonie after A. van Westerhout.

  Add to search-listBack

deutsch · english · français
© 2001-2023 Christian Volbracht. All rights reserved. Design, Programming, Hosting: Dibomedia Internetservices